Platforma Wymiany Informacji

dla cudzoziemców

1. Dane osoby, której ma zostać nadany numer PESEL / Дані про особу, якій присвоюється номер PESEL

Imię (imiona) /Ім’я (імена)
Nazwisko / Прізвище
Data urodzenia / Дата народження
Miejsce urodzenia /Місце народження
Data wjazdu na terytorium Polski / Дата в’їзду на територію Польщі
Ukraiński numer ewidencyjny (o ile osoba posiada) / Український реєстраційний номер (Запис №)

Dane rodziców osoby małoletniej / Дані про батьків малолітньої особи

Imię ojca (pierwsze) / Ім’я батька (перше)
Nazwisko ojca / Прізвище батька
Imię matki (pierwsze) / Ім’я матері (перше)
Nazwisko matki / Прізвище матерi

2. Dane osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem / Дані про особу, яка фактично здійснює опіку над дитиною

Imię (imiona) /Ім’я (імена)
Nazwisko / Прізвище

3. Dane kontaktowe wnioskodawcy oraz potwierdzenie Profilu Zaufanego / Контактні дані заявника і підтвердження довіреного профіля

Numeru telefonu / Номер телефона
Adresu poczty elektronicznej / Адреса електронної пошти *
Wpisz nazwę pola *
Clear